สุดยอดช่างฝีมือจากเชียงราย...เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ครั้งที่ 8

                    กระทรวงแรงงาน จัดแถลงข่าวการจัดงาน “การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8” เปิดเวทีค้นหาสุดยอดช่างฝีมือในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และค่านิยมที่ดีของการทำงานในกลุ่มเยาวชนและแรงงานฝีมือ กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เวลา 17.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี

 
               นายยุพ นานา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นทุก ๆ ๒ ปีในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asia Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ซึ่งในปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับนานาชาติ โดยมีประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และค่านิยมที่ดีของการทำงานในกลุ่มเยาวชนและแรงงานฝีมือ ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันพัฒนาการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเป็นเวทีสร้างการยอมรับในความเป็นเลิศด้านฝีมือ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีฝีมืออยู่ในระดับสูง
 
                        สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 42 คน ใน 21 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สาขาปูกระเบื้อง (Wall &Floor Tilling) สาขาท่อและสุขภัณฑ์ (Plumbing) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Electronics) สาขาเว็บดีไซน์ (Web Design) สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations) สาขาก่ออิฐ (Brick Laying) สาขาไม้เครื่องเรือน (Cabinet Making) สาขาต่อประกอบมุมไม้ (Joinery) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) สาขาซ่อมรถยนต์ (Automobile Technology) สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) สาขาประกอบอาหาร (Cooking) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineer Design CAD) สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology) สาขาเครื่องปรับอากาศ (Refrigeration) สาขา Information Network Cablingสาขาเสริมความงาม (Beauty Therapy) สาขาแต่งผม (Hair Dressing)

 

                        นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือเยาวชนและกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นฟันเฟืองและกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทุก ๆ 2 ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แรงงานไทยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและนานาชาติในระยะยาว
 
                        นายจรัล ทิพย์ยอด อายุ 21 ปี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขันฝีมือในสาขาเครื่องปรับอากาศ กล่าวว่า หลังเข้ารับการฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย และได้รับข่าวการแข่งขันฝีมือจากครูฝึกซึ่งได้แนะนำให้สมัครเข้ารับการแข่งขัน โดยคาดหวังว่าหลังการเข้ารับการแข่งขันครั้งนี้ อยากนำประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนา เป็นการเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่ตนเองในสาขาเครื่องปรับอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น
 
                        นายวิวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ อายุ 21 ปี เยาวชนตัวแทนประเทศไทยอีกรายหนึ่ง ในสาขาช่างแต่งผม กล่าวว่า การเข้ารับการแข่งขันฝีมือครั้งนี้ ทำให้ตนเองมีพัฒนาการในทักษะฝีมือการออกแบบ ทรงผมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดที่มาจากนานาชาติ และขอเชิญชวนทุกๆ ท่านไปให้กำลังใจตนเองและเพื่อน ๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุก ๆ คนในครั้งนี้
 
                        นายยุพ นานา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุดว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาล กับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และสถาบันการฝึกอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอาชีพระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านช่าง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทย และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะได้แสดงให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือในด้านการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความพร้อมของภูมิภาคอาเซียนในการรองรับการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกภูมิภาคหนึ่ง นอกเหนือจากภูมิภาคอื่น ๆ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศต่อไป